تاریخچه

انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های بازرسی کالاهای صادراتی و وارداتی در تاریخ 26 آبان ماه 1399 به شماره 484-2/3-32 در اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی ثبت و به عنوان موسسه غیر تجاری در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به شماره ثبت 53507 و شناسه ملی 14011069244 اجازه فعالیت گرفت.اطلاعات مالی انجمن:

– شماره حساب : 3130038687614
– شماره شبا IR160150000003130038687614
– بانک سپه شعبه مطهری غربی – کد 459