موضوع فعالیت

موضوع فعالیت انجمن

بند 1 -کوشش در جهت استیفاي حقوق و خواستهاي مشروع و قانونی اعضا از طریق ایجاد زمینه هاي مساعد به منظور نیل به اهداف انجمن.
بند 2 -جمع آوري اطلاعات ، بررسی و تحقیق در باره مشکلات، شناخت نیازها و اولویتها.
بند 3 -برنامه ریزي براي تامین نیاز هاي صنفی، آموزش، توسعه و گسترش فعالیت ها.
بند 4 -کوشش در ارتقاي بهره وري منابع و ظرفیت تولید، انتقال نوآوري تکنولوژیک.
بند 5 -سعی در بهبود کیفیت تولید یا بررسی، شناخت و استقرار روشهاي نوین کنترل کیفیت.
بند 6 -کوشش براي هماهنگی در امور آموزش، ارتقاي مهارت و تامین نیروي انسانی مورد نیاز، همکاري با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر دستگاهها و نهادهاي ذیربط براي انجام آموزش هاي مربوط به حفاظت فنی و بهداشت کار.
بند 7 -انجام تحقیقات لازم و ارائه نظر مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لوایح و طرح هاي مربوط به قوانین کار و تامین اجتماعی و مسائل رفاهی و حقوق قانونی کارفرمایان به مراجع ذیربط.
بند 8 -دریافت ورودیه، حق عضویت و کمکهاي مالی داوطلبانه مطابق اساسنامه.
بند 9 -همکاري در جهت تاسیس، تقویت و گسترش شرکت هاي تعاونی و صندوق قرض الحسنه مرتبط با وظایف انجمن صنفی به منظور برخورداري اعضا از تسهیلات بیشتر.
بند 10 -حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه اي اعضا از طریق ارایه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمان هاي دولتی و ملی نسبت به هدف هاي انجمن.
بند 11 -خرید، فروش و تملک اموال منقول و غیر منقول انجمن صنفی به نام و به حساب انجمن صنفی، مشروط بر آنکه به قصد تجارت و جلب نفع نباشد و با رعایت مقررات جاري کشور.
بند 12 -عضویت در کانون انجمن هاي صنفی مربوط با رعایت مقررات قانونی.
بند 13 -همکاري با سایر تشکل هاي صنفی و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب مقررات قانونی بر عهده انجمن هاي صنفی قرار داده شده یا خواهد شد.
بند 14 -قبول مسوولیت و همکاري با وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهاي رسمی در انجام وظایف و تکالیفی که این دستگاهها به انجمن هاي صنفی محول می کنند و آمادگی براي ارائه مشورتهاي لازم به آنها.
بند 15 -ایجاد ارتباط با تشکلها و سازمانهاي مرتبط با وظایف انجمن هاي صنفی یا کانونهاي مربوط در داخل کشور در چارچوب فعالیتهاي صنفی و قوانین و مقررات کشور.
بند 16 -شرکت در مذاکرات حرفه اي با سایر سازمانهاي کارفرمایی ذیربط مشمول قانون و انعقاد پیمانهاي دسته جمعی با سازمانهاي کارگري.
بند 17 -همکاري با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان استاندارد، مرکز ملی تایید صلاحیت، وزارت صنعت معدن و تجارت، گمرك، وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزي جمهوري اسلامی ایران و سایر بانکها و نهادها و دستگاههاي دولتی و عمومی در راستاي انجام وظایف انجمن و نمایندگی اعضا.
بند 18 -ارائه خدمات آموزشی، حقوقی، مالیاتی، بیمه اي و بازرسی.
بند 19 -تاسیس دفاتر نمایندگی انجمن در حوزه جغرافیایی فعالیت، با تصویب هیات مدیره.
بند 20 -برگزاري دوره هاي آموزشی مورد نیاز اعضا و سمینار، کنفرانس و گردهمایی ها.
بند 21 -معرفی اعضا به وزارتخانه ها و سازمانهاي مختلف جهت استفاده از خدمات و تسهیلات و ارایه خدمات مشاوره براي انعقاد قراردادها، تفاهم نامه ها.
بند 22 -طراحی، تدوین، گردآوري، تالیف و انتشار کتب، مجلات، نشریات تخصصی و مجلات و تبادل اطلاعات و همچنین انجام فعالیتهاي علمی با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح.
بند 23 -کوشش براي رفع اختلافات فی مابین اعضا و فعالین ذیربط و قبول درخواست داوري از سوي اشخاص حقیقی یا حقوقی در ارتباط با موضوع فعالیت انجمن و نیز اعلام نظر تخصصی حسب مورد.
بند 24 -انجمن صنفی داراي شخصیت حقوقی مستقل بوده و بر همین اساس هیات مدیره می تواند به نمایندگی از طرف انجمن و اعضاي آن با حق توکیل در کلیه مراجع حقوقی و قضایی و سازمانهاي دولتی و غیر دولتی با حق طرح دعوي کلیه اختیارات مندرج در ماده 35 آیین دادرسی حضور یابد.
به موجب مجوز از اداره کل وزارت کار و امور اجتماعی برابر با شماره مجوز 226759 در تاریخ 1400/11/09 در استان مربوطه این آگهی به ثبت رسید.
مدت فعالیت از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزي ، شهر تهران، محله یوسف آباد ، خیابان نهم ، خیابان ابن سینا ، پلاك 4 ، طبقه دوم ، واحد 2 کدپستی .1433714395

دریافت فایل : موضوع فعالیت