اساسنامه

اساسنامه انجمن صنفی کارفرمایی شرکتهای بازرسی کالاهای صادراتی و وارداتی

فصل یکم – کلیات

ماده 1 – هدف :

به استناد ماده 131 قانون کار جمهوری اسلامی ایران و در اجرای “آئین نامه چگونگی تشکیل، حدود  و وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط” مصوب هیات محترم وزیران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی و بهبود وضع اقتصادی کارفرمایان که خود متضمن حفظ منافع جامعه نیز باشد؛ این انجمن صنفی تشکیل می گردد.

.

.

.

مشاهده اساسنامه: اساسنامه